Kiedy umowa pożyczki musi być na piśmie?

Pożyczka to umowa zawarta między dwiema stronami, w której jedna udziela świadczenia pieniężnego, a druga z niego korzysta. Mimo że umowa rozumiana jest jako dokument potwierdzający dokonanie określonych czynności, to nie zawsze musi przybierać formę pisemną. O jakich formalnościach należy pamiętać, korzystając z pożyczek?

Artykuły Kiedy umowa pożyczki musi być na piśmie?

Czy umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie?
Do tej pory, pisemna forma umowy obowiązywała w przypadku pożyczek opiewających na kwotę powyżej 500 zł. Wprowadzone w 2016 roku zmiany w przepisach prawa, wymagają zawarcie umowy pożyczkowej na piśmie, jeżeli jej wartość przekracza 1000 zł. Poniżej tej kwoty można zawrzeć umowę w formie ustnej, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku będzie trudniej dochodzić swoich roszczeń. Warto również mieć na uwadze, że banki oraz firmy pożyczkowe zawsze wymagają pisemnej formy umowy, bez względu na wysokość udzielanego wsparcia finansowego.

Co powinna zawierać umowa?
W przypadku ustnej umowy pożyczki, strony samodzielnie ustalają sobie warunki spłaty oraz inne istotne kwestie. Pisemna forma powinna zawierać jednak obowiązkowe elementy, aby spełniała wymogi formalne, takie jak:

  • oznaczenie stron,
  • miejsce i data zawarcia umowy,
  • czas obowiązywania,
  • termin i formę spłaty pożyczki,
  • rodzaj pożyczki,
  • oprocentowania i dodatkowe koszty,
  • całkowitą kwotę pożyczki,
  • podpisy obu stron.

Konstrukcje dokumentów mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak przykładowy wzór pożyczki powinien prezentować się następująco:

Umowa pożyczki

Taka forma umowy może być zawarta zarówno między osobami fizycznymi, jak i podmiotami gospodarczymi, gdyż stanowi uniwersalny dokument.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?
Istnieją pewne sytuacje regulowane prawem, na podstawie których można stwierdzić nieważność pożyczki. Zaliczają się do nich przypadki, jeżeli umowa została zawarta nieświadomie, pożyczka nie została przekazana lub jej zabezpieczenie znacznie przekracza wartość przedmiotu pożyczki. Umowa pożyczki bez podpisu również może zostać uznana za nieważną, gdyż nie spełnia wymogów formalnych.

Stwierdzenie pismem a forma pisemna
Zawierając umowę pożyczki, należy pamiętać, że stwierdzenie pismem nie jest równoznaczne z formą pisemną. Stwierdzenie pismem oznacza, że pożyczka została udokumentowana pismem poświadczającym jej otrzymanie. Forma pisemna odnosi się natomiast do umowy w formie dokumentowej.

Czy pożyczka musi być przelewem?
Nie ma obowiązku ani przekazania pożyczki ani jej spłaty przelewem. Strony umowy same ustalają sobie formę, w jakiej mogą zostać wypłacone środki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przekazania pieniędzy do rąk, warto spisać pokwitowanie poświadczające dokonanie czynności.

Kiedy jest możliwe wypowiedzenie pożyczki?
W przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z harmonogramu spłat lub stał się całkowicie niewypłacalny, pożyczkodawca może złożyć wypowiedzenie umowy. Oznacza to, że wierzyciel ma prawo ubiegać się o natychmiastowy zwrot całej pożyczonej kwoty, przed ustalonym w umowie terminem.

REKLAMAPytania i odpowiedzi